Modlitby otcov

V júni 2001 sa na podnet niekoľkých mužov našej farnosti a za modlitbovej podpory hnutia Modlitby matiek začali modlitbové stretnutia mužov, otcov, ktorí cítili potrebu vytvorenia spoločenstva. Po čase sme sa dozvedeli, že existuje hnutie Modlitby otcov, ktoré koordinuje diakon Maurice Williams z Anglicka. Ten je aj autorom brožúrky MO, v ktorej sú uvedené základné pravidlá a modlitby. Skupinky od 2 do 8 mužov sa stretávajú pravidelne v bytoch, domoch alebo v kostole. Od začiatku sme požiadali o súhlas správcu farnosti, pretože chceme byť cirkvou v malom a hlásime sa k farnosti i Cirkvi. Sme otvorení pre každého, kto sa chce pripojiť.

Na stretnutí sa modlíme, chválime Pána, spievame a hráme, čítame Sv. Písmo a zdieľame sa. Vytvárame bratstvo, a tak chceme rásť vo viere, nádeji i láske v Pánovi. Zverujeme naše deti i manželky, naše starosti i radosti do rúk Pánových vo viere, že on doplní to čo my nezvládame. Modlíme sa za svoje deti i deti celého sveta, za cirkev, sv. otca , našu farnosť a aktuálne problémy. Stretnutia sú dôverné a ekumenické. Raz za čas robíme stretnutie v kostole, aby sme oslovili ďalších mužov a niekoľko krát sme boli aj v iných farnostiach predstaviť a rozbehnúť MO. Na stretnutia prichádzajú aj duchovní otcovia, ktorí nás podporujú.

Okrem toho si navzájom v rodinách pomáhame, chodíme s rodinami na výlety, stretávame sa na celoslovenských stretnutiach MO s mužmi z iných farností. Hnutie je celosvetové a patrí do Solace Comunity - spoločenstva Útecha, kde partia aj Modlitby matiek aj Deti viery. Diakon Maurice Williams bol v našej farnosti už dvakrát, pretože -ako sa vyjadril- sa medzi nami cíti veľmi dobre, chodí aj na národné stretnutia (Marianka-2004 MM, Skalka pri Trenčíne-2005 MO, Svit-2006 MO).

Mužnosť nie je v tom, ako muž vyzerá alebo čo robí, ale o tom, kým muž je. Muži by nemali byť známi bohatstvom svojho majetku, ale bohatstvom svojich cností.

Ak sa cítiš sám vo svojom povolaní otca, manžela, rodiča, dedka, ak sa potrebuješ poradiť, podeliť, prijmi naše pozvanie a príď na stretnutie. Vek nie je obmedzený. Na fare alebo v sakristii Ti podajú potrebné informácie.

Kontakty:
Marián Ranič, tel. 0915 949 050, e-mail: ranic@mail.t-com.sk
Ján Hudáček, tel. 0907 424 184, e-mail: jhtrebisov@gmail.com

=hore=

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek vzniklo v roku 1995 v Anglicku. Zakladateľkou Modlitieb matiek je Veronica Wiliamsová stará mama 9 detí a jej švagriná Sandra.

Myšlienka modlitieb matiek je spätá s knihou Čo robíme svojim deťom, ktorá obsahuje štatistiky nebezpečenstiev, ktoré číhajú na naše deti v dnešnej spoločnosti. Veronica a Sandra pocítili potrebu a túžbu modliť sa za svoje deti. Začali sa spolu modliť a prosili v modlitbe, aby ich Pán viedol a ukázal im čo majú robiť.

V súčasnosti Modlitby matiek fungujú vo viac ako 80 krajinách sveta, medzi nimi od roku 1997 aj na Slovensku.

Koordinátorkou Modlitieb matiek na Slovensku je mama Jana Pajanová z Bratislavy, matka 6 detí. Na medzinárodnom stretnutí koordinátoriek Modlitieb matiek v Portugalsku bol v slovenskej výprave prítomný aj otec biskup Stanislav Stolárik. Duchovným otcom Modlitieb matiek na Slovensku je kapucín brat Gabriel.

Do modlitieb sa môžu zapojiť všetky ženy, fyzické, alebo duchovné matky, slobodné, alebo vydaté ženy, ktoré majú srdce matky. Mamy , ktoré sa do modlitieb zapoja, sa stretávajú v 2-8 člennej skupinke, aby sa podelili o svoje problémy a modlili sa za to, čo ich trápi, predkladajú svoje problémy Bohu.

Naša spiritualita je spiritualitou Panny Márie. Kladie dôraz na dôležitosť odovzdania všetkého Bohu a na radosť, ktorú toto odovzdanie prináša. Cez dar veľkej dôvery a modlitby srdca stávame sa slobodnými od strachu o životy našich detí a manželov. Môžeme žiť v dôvere, že On sa vždy postará. Možno nie tak, ako si to predstavujeme, ale určite tak, ako je to pre nás najlepšie.

V Trebišove sme sa pripojili k modlitbám matiek v roku 1998. Chválime Pána za to, že z jednej skupinky vznikli už štyri. Spoločenstvo nám pomáha najmä vtedy, ak sa sami v ťažkých životných situáciách nevládzeme modliť sami. Veľakrát sme už okúsili silu spoločnej modlitby.

Kontakt:
Ivana Raničová, tel. 056/6726772

=hore=

Ružencové bratstvo

Modlitba sv. ruženca je veľmi rozšírená u nás i vo svete. Zakladacia listina uvádza, že Bratstvo živého ruženca pri kostole Navštívenia Panny Márie v Trebišove so všetkými milosťami, právami a odpustkami, ktoré ružencovým bratstvám dáva svätá Cirkev , bolo ustanovené z poverenia provinciála Dominikánskej rehole v roku 1928. Od vtedy sa značná časť ľudí zapája do tejto dennej modlitby. V Trebišove je toho času 33 ruží živého ruženca a jedna ruža mládežnícka. V jednej z ruží je 20 členov t.j. koľko je tajomstiev vo svätom ruženci. O jednotlivé ruže sa stará horliteľka, ktoré rozdáva tajomstvá sv. ruženca na prvú nedeľu v mesiaci. Člen jednej takejto ruže, je povinný si toto tajomstvo obmieňať za nasledujúce. Všetkých 34 ruží spravuje jedna hlavná horliteľka, ktorá sa stará o duchovnú aj o finančnú stránku vedenia týchto ruží. Takáto hlavná horliteľka sa volí na 5 rokov a toho času je ňou p. Anna Rerková. Ružencové spoločenstvo sa zapája do chodu farnosti napríklad krížovými cestami, modlitbou sv. ruženca , večeradlom, duchovnými cvičeniami a pod. Zároveň prispieva aj na aktivity v rámci farnosti ako je oprava organu, obnova farskej budovy a jej okolia

Pozývame všetkých k tejto modlitbe, ktorá nie je časovo náročná. Je to jeden desiatok svätého ruženca , každý mesiac iný. Nemáme sa na čo modliť? Iste máme. Pripojte sa k nám. Matka Božia má otvorenú náruč. Tešíme sa.

=hore=

eRko

V lete roku 2002 sa skupinka mladých ľudí, rozhodla urobiť tábor pre deti z farnosti. Na pomoc si prizvali jednu pani, resp. slečnu, učiteľku, ktorá už mala skúsenosti s eRkom najmä cez dobronovinové koledovanie. V obci Lastovce tohto roku, aj vďaka Mati Kudrecovej, prebehne Dobrá novina už po 10 krát.

Po tábore prišiel návrh na založenie OC Trebišov a začlenenie sa do eRka.
Hneď v prvom roku sme mali takmer 20 animátorov a len v meste fungovali 3 pravidelné stretká. Po 2 rokoch došlo k zmene vedúceho. Maťu vymenila Marcelka Huďová z Dvorianok. Takisto sa vystriedali aj územní radari. Anku Leškovú, ktorá je teraz celoslovenskou redaktorkou, s Tomášom Mikundom nahradila Miška Kudrecová s Láďom Koščákom.

3.februára tohto roku sme mali opäť voľby vedúceho OC, ktorým sa stal Láďo Koščák. Za územnú radarku bola zvolená Katka Staruchová a druhou ostala naďalej Miška. V súčasnosti máme jubilejný 5. rok fungovania . Aj preto sme začali so stretkami už v druhom septembrovom týždni.

Dnes máme v OC tieto farnosti s pravidelnými stretkami: Trebišov rím. kat., Trebišov gréc. kat., Dvorianky, Kazimír a Rakovec nad Ondavou (60 detí, 28 vedúcich a 7 zk); farnosti bez skupiniek: Lastovce, Pozdišovce, Laškovce a Zemplínska Široká. (patrili k nám aj Zbehňov, Zemplínske Hradište a Nižný Žipov).

Máme novú miestnosť na stretká, ktorú si pomaly zariaďujeme, aby mohla slúžiť aj na OC-čká. Tie máme takmer každý mesiac. Zúčastňujeme sa akcií: Vypni telku - zapni seba, Sviečka, Biela stužka, Dobrá novina, Kvetná nedeľa, opekačky, guľovačky, Detské plesy, tepláková párty... Najbližšie chystáme Guľáš párty, Disco maratón.

>> viac o eRku sa dozviete na stránke www.erko.sk

=hore=

Miništranti

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme miništranti. Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu. Preto miništrant má byť oddaný, čistý, zbožný, vzorný, usilovný.

V Trebišove je nás približne 25 miništrantov. V službe pri Pánovom oltári sa striedame, ale v niektorý deň príde miništrovať aj 15 miništrantov, predovšetkým na slávnosti.

=hore=

Hnutie FOKOLÁRE

V Trebišove sa členovia - sympatizanti Hnutia fokoláre stretávajú raz mesačne, aby vo svetle jednej vety zo Svätého Písma nazerali na svoje konanie. Tiež sa snažia meditáciou nad časťou evanjelia orientovať svoj život v nasledujúcom mesiaci. S pomocou Božou sa snažia pripomínať si život prvých kresťanov a podľa toho aj žiť.

Zakladateľkou a prezidentkou tohto hnutia je Chiara Lubichová (narodená r. 1920 v Tridente v Taliansku). Počas druhej svetovej vojny, keď sa spolu s priateľkami ukrývali pred bombardovaním, objavila krásu života podľa evanjelia. Zo skúsenosti evanjeliovej lásky, uplatňovanej v každodennom živote, sa zrodila spiritualita jednoty, predstihujúca ducha Druhého vatikánskeho koncilu. Vzniklo Hnutie fokoláre, ktoré už viac než polstoročie spôsobuje obnovu medzi mladými, v rodinách, vo svete ekonomiky, politiky, kultúry a umenia, v Cirkvi medzi kňazmi, rehoľníkmi a biskupmi. V 182 národoch zahŕňa nielen katolíkov, ale aj kresťanov z 300 cirkví, veriacich iných náboženstiev a ľudí bez presvedčenia, ktorí uznávajú hodnoty solidarity, pokoja, ľudských práv, spravodlivosti a slobody.

>> viac o hnutí FOKOLÁRE sa dozviete na stránke www.focolare.sk

=hore=

Klub kresťanských seniorov

Klub bol založený 17. okt. 1996 na ustanovujúcej schôdzi 21 zakladajúcich členov. Vedenie v zložení Dr. Štefan Šoltís - predseda, Dr. Michal Smaržík - podpredseda, Katarína Šinajová - hospodárka a Eduard Mancoš - jednateľ. Postupne došlo k zmenám. Predsedom sa stal Dr. Július Galgan a hospodárkou Oľga Repovská.

Činnosť klubu je na ekumenickom poňatí spolužitia seniorov rôznych náboženstiev. Navzájom tolerujú rozdiely a stmeľujú ich spoločné znaky. Stretávajú sa v priestoroch MsKS ale aj v ;objektoch cirkví alebo múzeu , ... - podľa povahy a organizátora akcie ktorej sa práve zúčastňujú .Miesta stretnutí poukazujú na pestrosť činnosti. Od spoločných modlitieb či náboženských akcií - aj ekumenických, po spoločenské a kultúrne, či blahoželania k jubileám, Dňu Matiek...

Rozhodujúcu časť činnosti pripravujú aktívnejší členovia na jednotlivé stretnutia. Tie začínajú modlitbou a krátkym duchovným zamyslením. Pokračujú príhovorom, úvahou či krátkou prednáškou a voľnou besedou ku zvolenej téme. Členovia reagujú na aktuálne udalosti náboženského, občianskeho aj verejného života. Svojou troškou sa zapájajú do života cirkví aj verejného či rodinného života.

Stretnutia klubu navštevujú aj hostia - kňazi, prednášatelia, predstavitelia samosprávy, študentské skupinky pri rôznych programoch. Počet členov klubu kolíše okolo dvadsať. V klube dochádza k postupnej výmene členov. Klub je súčasťou mestského klubu dôchodcov 2. Spolupráca s MsÚ a jeho zložkami je dobrá. Popri pomoci z MsÚ pracuje klub hlavne z členského od vlastných členov.

=hore=


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)