Spevokol dospelých

Zbor dospelých vznikol v septembri r. 1977. Vedenia zboru sa ujali sestry Alžbeta a Jarmila Daniščákové. Patrónom bol vtedajší vdp.ThDr. Jozef Machala. Začiatky boli spojené s prípravou birmovky, ktorá bola v čase socialistického potláčania cirkvi vzácna a nepravidelná. Asi tridsaťčlenný zbor navštevovali speváci od 16 po 70 rokov. Nácviky boli vkostole. Bol nedostatok notového materiálu, kopírka bola nedostupná a vybavenie textami bolo skromné. Pri nácvikoch, ktoré boli v chlade do neskorej noci ( aj do polnoci) povzbudzoval osobnou prítomnosťou aj materiálne vdp. Machala. Aj na to spomínali členovia pri jeho hrobe v Šarišských Michaľanoch, kde je pochovaný.

Súčasní pokračovatelia sú tiež v počte asi tridsať. Vedie ich pani Františka Ďuristová. Pravidelne nacvičujú v areáli kostola a ich materiálne vybavenie je dobré. Spríjemňujú atmosféru sviatkov, slávnostných omší a rôznych príležitostí. Spolupráca s vedením farnosti je veľmi dobrá.

=hore=

Mládežnícky spevokol

Mládežnícky spevácky zbor pri kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove je farským spevokolom, ktorý združuje mladých ľudí vo veku od 15 – 25 rokov. Priemerný počet členov mládežníckeho zboru je 15. Keďže členmi zboru sú okrem stredoškolákov aj vysokoškoláci, počet členov nie je stály.

Mládežnícky spevácky zbor má v našej farnosti už dlhú tradíciu, ktorá sa však generačne obmieňa. Pod vedením Kataríny Kapitánovej pôsobí už niekoľko rokov. Zbor vo farnosti pravidelne spieva na piatkových, mládežníckych, svätých omšiach, počas celých vianočných a veľkonočných sviatkov, ale aj pri rôznych iných príležitostiach, ako sú sobáše, birmovania, krížové cesty, vianočné koncerty a pod. Tradične svojim spevom dopĺňa Vigíliu zoslania Ducha Svätého a Zelený štvrtok. Mladí sa pravidelne stretávajú i na nácvikoch, ktoré sa konajú vždy cez víkend, keďže členmi sú i študenti, ktorí študujú mimo svojho mesta či kraja. Zbor tradične vystupuje na prehliadkach mládežníckych zborov v meste, ako aj v okolitých obciach nášho dekanátu.

Napriek mnohým ťažkostiam našej doby sa v ňom stretávajú mladí, perspektívni ľudia, ktorí takouto formou pracujú so svojimi darmi v prospech společenstva a spoločnosti.

Vždy v posledný piatok mesiaca, sa v našom farskom kostole, konajú sväté omše „LIVE“, kde náš zbor spieva spolu s kapelou, ktorú tiež tvoria mladí ľudia z našej farnosti. I oni chcú osláviť Boha svojimi talentami a tak obohatiť jej slávenie i takýmto spôsobom. Aktivity spevokolu spolu s fotografiami nájdete na našej farskej web stránke alebo na facebooku v skupine Mládežnícky zbor TV.

Ak máš i ty záujem spievať a hrať na česť a slávu Božiu, príď medzi nás.

=hore=

Detský spevokol

Detský zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Trebišove pôsobí už 4. rok pod vedením Františky Ďuristovej ml. Počas školského roka spestruje svojím spevom detské sväté omše. Na prvý vianočný deň už tradične vystupuje so svojou Jasličkovou pobožnosťou, ktorú usilovne pripravuje počas Adventu. Spievame aj na prvom sv. prijímaní, na rôznych pobožnostiach ako aj krížových cestách.

Momentálne má zbor nad 20 členov, vo veku detí od 6-14 rokov. Členovia sa stretávajú na pravidelných skúškach.

=hore=


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)