Farská pastoračná rada

Ak po vypočutí presbyterskej rady diecézny biskup považuje za vhodné, v každej farnosti sa má ustanoviť pastoračná rada, ktorej predsedá farár a v ktorej veriaci v Krista spolu s tými, ktorí mocou svojho úradu majú pastoračnú starostlivosť vo farnosti, poskytujú svoju pomoc pastoračnej činnosti. Pastoračná rada má iba poradný hlas a riadi sa normami ustanovenými diecéznym biskupom (kán. 536).
Farská pastoračná rada (FPR) je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti.
FPR pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti - laikov a rehoľníkov, ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti ako živého spoločenstva veriacich.
Pre každého člena je dôležité štúdium, vzdelávanie a rozjímanie v oblasti poslania a povahy Cirkvi. U všetkých členov sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia rad majú povinnosť oboznámiť sa s cirkevnými dokumentmi týkajúcimi sa pastoračných záležitostí.

Na základe výsledkov volieb zo dňa 12.9.2010 a menovaním pána farára poznáme zloženie FPR:
Predseda: Jozef Gnip, farár
Tajomníčka/zapisovateľka: Ivana Raničová
Členovia:
- kňazi: Adrián Pruša, služobne najstarší kaplán,
- liturgické služby: Andrej Moroz, kostolník,
- školskú a farskú katechézu: Dana Ferenčíková, katechétka,
- pastoráciu mládeže: Ján Džugan, vysokoškolák,
- pastorácia rodín: Michal a Zlatica Škulkovci, manželia,
- koordináciu duch. hnutí a modlitbových spoločenstiev: Ivana Raničová, horliteľka,
- charitatívnu činnosť: Irena Farkašová, lekárka,
- pastoráciu Rómov: Pavol Kovalík, riaditeľ školy,
- službu seniorom: Ľubica Mancošová, dôchodkyňa,
- masmédiá: Viera Halászová, dôchodkyňa.

Členovia farskej pastoračnej rady sa zišli na svojom prvom zasadnutí dňa 5.11.2010. Programom prvého stretnutia bolo predovšetkým vysvetlenie poslania pastoračnej rady a jej vplyv na formovanie duchovného života vo farnosti. Členovia zodpovední za jednotlivé duchovné oblasti majú za úlohu vytvoriť komisie, preto prosíme ochotných členov farského spoločenstva, ktorí majú blízko k niektorej z horeuvedených činností, aby sa prihlásili u zodpovedných členov.

=hore=

Farská ekonomická rada

Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a normami diecézneho biskupa (kán. 537).
Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

Vo FER má svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich, ktoré je pri každom kostole patriacom do farnosti.

Členovia FER by mali byť zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach. Členstvo vo FER je na päť rokov. Odporúča sa, aby členstvo nebolo dlhšie než dve po sebe nasledujúce obdobia.

Na základe výsledkov volieb zo dňa 14.6.2015 a menovaním pána farára poznáme zloženie FER:

členovia FER:
- Ing. Dušan Bíž,
- Mgr. Peter Sovák,
- Mgr. Michal Škulka,
- Ing. Marek Šimkovič,
- Ing. Peter Zatko,
- Juraj Tomko.

Pred farským spoločenstvom v prítomnosti farára dňa 12.7.2015 zložili predpísaný sľub, že zverené úlohy budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim farárom a v súlade s normami vzťahujúcimi sa na správu farského majetku.

=hore=