Občianske združenie Svetlo životaObčianske združenie - SVETLO ŽIVOTA : LUX VITAE je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR a v zmysle stanov môže vyvíjať činnosť. Ustanovujúce Valné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa 13.06.2005.

Základným poslaním a cieľom združenia je informovať, propagovať a v praxi uskutočňovať myšlienky Biblie, poskytovať čo najviac informácií a ovplyvňovať morálny stav spoločnosti.

Činnosť združenia je v súlade s cieľmi zameraná na:
vybudovanie knižnice, vytvorenie výstavnej siene, organizovanie prednášok, školení a seminárov, organizovanie kultúrnych podujatí, poskytovanie konzultácií, organizovanie tématických zájazdov, vydávanie publikácií, prevádzkovanie biblickej reštaurácie, organizovanie športových podujatí, podporovanie výrobno-umeleckých činností, podpora charitatívnych činností - vrátane prevádzkovania charitného domova, podpora misijnej činnosti, podpora ochrany a zveľaďovania sakrálnych stavieb, prevencia činnosti proti drogám a návykovým látkam, podpora zdravého spôsobu života, organizovanie podujatí pre školy a mládež.

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA : SVETLO ŽIVOTA
• Valné zhromaždenie
• Rada
• Odborné sekcie
• Predseda
• Dozorná rada

Členom SVETLA ŽIVOTA sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a podporuje činnosť združenia. Členstvo pre fyzické osoby je 300.- Sk, pre právnické osoby 1000.- Sk. Kto má záujem o členstvo v tomto občianskom združení, nech sa prihlási u pani Lešovej v kancelárii farského úradu.Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)