HistóriaFarnosť Trebišov a Kostol Navštevy blahoslavenej Panny Márie

Najstaršou osídlenou časťou mesta je oblasť katolíckych kostolov. Bola centrom osady starých Slovanov už v 8. storočí po narodení Krista. Staroslovanské osobné meno Trebis bolo základom mena nášho mesta. V 13. storočí sa Trebišov pretvára na mestečko blízko hradu Parič s dedinkou Paričov. O Paričove je písomná zmienka z r. 1329. Na fare kostola Sv. Ducha tam pôsobil farár Tomáš. Kostol pochádzal polovice 12. storočia. Mal rozmery 12,2 x 7,5 m. V blízkosti bol cintorín. Kostol zanikol okolo roku 1400. Jeho základy boli odkryté v záhrade bývalého Belmajera, teraz Centrum voľného času Príroda.
Najstarší kostol, pravdepodobne románsky, bol umiestnený na mieste terajšieho kostola. Na jeho zvyškoch bola vybudovaná novšia gotická stavba na rozhraní 14. a 15. storočia.
Farnosť Trebišov bola dávno pred písomnou zmienkou zasvätená Panne Márii. K dátumu jej narodenia bol povolený výročný trh v meste. Prvá písomná správa o farnosti Trebišov je z roku 1326. Spomína sa farár Peter, neskôr Dominik, Štefan a v prvej polovici 15. storočia Peter.
V roku 1502 sa začalo s budovaním Kláštora Blahoslavenej Panny Márie pre pavlínsku rehoľu. Darcom bol vtedajší hradný pán. Reholi pavlínov daroval aj farský kostol. Na kláštorných pozemkoch vybudoval kaplnku sv. Ladislava kráľa so zvonicou a založil prikostolný cintorín, kde sa pochovávalo do konca 18. storočia. Generálnym priorom pavlínskej rehole bol páter Mikuláš IV. V roku 1530 hradný pán vyhnal z Trebišova pavlínov, kláštor dal zbúrať a kostol daroval kalvínom. Obrat nastal až v roku 1615 keď vtedajší hradný pán povolal pavlínov. Jeho syn vyhnal v r. 1635 kalvínskych kazateľov a v r. 1638 vrátil kostol katolíkom. V roku 1714 bola farnosť pripojená k pavlínom. v roku 1776 mnísi obnovili kostol a v ďalšom roku ukončili maliarsku výzdobu. Cisár Jozef II. zrušil v r. 1786 všetky kláštory. Rád pavlínov sa do Trebišova už nevrátil.
Posledným duchovným z rádu pavlínov bol Ľudovít Révész. Jeho nástupcom bol Andrej Ján Nepomuk Bodnár rodom z Lastoviec. Na prelome 18. a 19. storočia bol zbúraný západný trakt kláštora. V r. 1807 bola postavená nižšia kostolná veža s hodinami. K veľkému poškodeniu došlo pri zemetrasení v r. 1830 – múry kostola boli spevnené železnými tiahlami. Veľké škody spôsobil požiar v r. 1876 – zhorela strecha kostola , narušila sa klenba a maliarska výzdoba. Vtedajší patrón kostola gróf Tivadar Andrássy dal kostol opraviť a nadstavili aj vežu do terajšej výšky. Na západné priečelie kostola boli v druhej štvrtine 20. storočia dobudované kaplnky, v ktorých je Lurdská Panna Mária a oltár Piety.

Spracované podľa:
Ján Chovanec, Jozef Dronzek, Ľubomír Bajus: Kostol Navštívenia blahoslavenej Panny Márie v Trebišove

-nk-Menoslov duchovných správcov
vo farskom kostole v Trebišove v období po rekatolizácii

V rokoch 1714 - 1786 má duchovnú správu farského kostola rád sv. Pavla, prvého pustovníka. V roku 1786 cisár Jozef II. zrušil všetky pavlínske kláštory v Uhorsku. Duchovnú správu preberajú diecénzni kňazi:

1786 - 1788Ľudovít Révesz
1788 - 1828Ján Bodnár
1828 - 1837Adam Szolcsányi
1837 - 1848Ján Miller
1848 - 1879Štefan Miller
1879 - 1897Eduard Perlsberg
1897 - 1918Koloman Hiszem
1918 - 1936Jozef Lenz
1936 - 1950Dezider Schmidt
1951 - 1954Štefan Benkö
1954 - 1969Vojtech Šuhaj
1969 - 1990Jozef Machala
1990 - 1992Jozef Čelovský, SchP
1992 - 2003Ján Lauda
2003 - 2009Jozef Dronzek
2009 -         Jozef Gnip


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)