UKONčENIE DIšPENZU OD NEDEľNýCH BOHOSLUžIEB

Kategória: Oznamy, Pridané: 19.06.2021, 12:48

V dňoch 15. a 16. júna 2021 sa v Badíne uskutočnilo 99. plenárne zasadanie KBS.
Naši biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách.
Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.
Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii.
Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť
30. júna 2021.

Dekrét o ukončení dišpenzu od nášho otca arcibiskupa nájdete na tomto odkaze.


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)